กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 30 มิถุนายน 2565
แชร์ |

   กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. วันที่ 29 มิ.ย.65  เวลา 1100  นายอุดม   เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณและธงสีฟ้า โดยมี พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี (ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสีฟ้า โดยคณะทำงานขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้านสีฟ้า ร่วมพิจารณาซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เป็นหมู่บ้านสีฟ้าต้นแบบจังหวัดราชบุรี “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19” ผ่านเกณฑ์การประเมินดีเยี่ยม ได้แก่ บ้านหนองสลิด หมู่ 2 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอีกจำนวน 9 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับหมู่บ้านที่ต่างร่วมมือร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี ในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019  ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลหลักเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ผู้แทนหมู่บ้านที่รับมอบจากทุกตำบลฯ รู้สึกถึงความยินดีและภาคภูมิใจในการร่วมพิธีครั้งนี้อย่างยิ่ง

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top