กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
แชร์ |

เมื่อ ๒๖๑๔๓๐ ก.ค.๖๕  พ.อ.(พ)ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผอ.รมน. จังหวัด อ.ย.(ท) 

 

 

บูรณาการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงพื้นที่รับทราบปัญหา ช่วยเหลือ และ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน เบื้องต้น ในพื้นที่ " บ้านหลังแรก " ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / โดยทันที เร่งด่วน !

 

 

 

 

โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รอง ผวจ.อย. เป็นหัวหน้าคณะ นำหัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการต่างๆ ลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของประชาชน ตามบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจาก ระดับน้ำที่สูง เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

โดยมีผู้ร่วมติดตามดังนี้ นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอเสนา, นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง ปภ.อย., นายธนากร ตันติกุล ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดฯ, นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ปชส., นายสมชาย สุวิบาย รองนายก อบจ., ศบภ. มทบ.๑๘, ผู้แทน ม.๕ ร.อ.นายวรงค์กรณ์ ไวพ่อค้า ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, สาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระทุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านกระทุ่ม และสมาชิก อส. ร้อย อส. อ.เสนา ๑๓ / ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

 

 

 

 

จากการติดตามสถานการณ์ / พบว่าใน อ. เสนา มีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ จากปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่ง จำนวน ๒ ตำบล 

จุดที่ ๑  :  ต. บ้านกระทุ่ม จำนวน ๑๐ หลังคาเรือน

จุดที่ ๒ :  ต.หัวเวียง จำนวน ๓๙ หลังคาเรือน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๙ หลังคาเรือน และมีประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน ๑๒๙ ราย 

 

 

 

 

ในระหว่าง ลงพื้นที่ได้มีเกษตรกร ที่ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงถึงยอดข้าวได้รับความเสียหายประมาณ ๕ ไร่ โดยหัวหน้าคณะฯ / ได้สั่งการให้ หน่วยงานเกษตรอำเภอ เร่งรัดสำรวจข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก ทั้งหมด ในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย และพื้นที่ ที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย รายงานให้อำเภอทราบ โดยเร่งด่วน ! และสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หัวเวียง และ ต.บ้านกระทุ่ม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการระบายน้ำ หรือการคาดคะเนของระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่

 

 

 

 

จากการลงพื้นที่ใน ครั้งนี้ ได้เสริมสร้างการรับรู้ถึงความห่วงใยของ ผวจ.อ.ย.ที่มอบหมายให้ คณะที่ลงพื้นที่ฯ  และได้รับความร่วมมือจาก ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

 

 

Top