กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 มีนาคม 2564
แชร์ |

ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มี.ค.๖๔ ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการ SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๑๓๐๕ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ ณ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) ตำบลชำราก  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนโรงเรียนวัดคีรีวิหาร รวมทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Top