กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 มิถุนายน 2565
แชร์ |

เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.รัฐพล  ลุนพล ร.น. รอง ผอ.สปรมน.๑ สง. ปรมน.ทร./รอง ผอ.รมน. จังหวัด น.ธ. (ท.) มอบหมายให้ จ.ส.อ.คมจักร  อำลอย จนท.ปฏิบัติการ ฝขว.กอ. รมน.จังหวัด น.ธ. บูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้า ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัด ม.๓ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.น.ธ.

Top