กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 มิถุนายน 2565
แชร์ |

เมื่อ ๕ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐ ณ วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อ.เมืองสุโขทัย จว.ส.ท.

 พ.อ. ศักดิ์สิทธิ์  นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.หญิง คชาภา  ธรรมวิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ พร้อม กพ. ร่วมกิจกรรมประกาศ “จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ”  

หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทุกอำเภอในจังหวัดสุโขทัย ได้จัดขบวนพาเหรด ขบวนแฟนตาซี แบ่งออกเป็น ๓ สาย เดินไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รณรงค์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ และไปรวมพลังกันอย่างพร้อมเพียงที่บริเวณหอนาฬิกา เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ใจกลางเมืองสุโขทัย

โดย นายวิรุฬ  พรรณเทวี ผวจ.ส.ท./ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท. เป็นประธานในการประกาศ "จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ" ซึ่งสามารถขับเคลื่อน และบริหารจัดการขยะให้สัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้ พร้อมขอให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาขยะที่เกิดขึ้น และร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาขยะที่จะกระทบต่อการดำรงชีวิต ซึ่งการปลอดขยะนั้นไม่ได้หมายความว่า ไม่มีขยะ แต่ขยะที่เกิดขึ้นได้มีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีและขอให้ช่วยกันรักษาผลการดำเนินงาน "จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ" ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

 มี นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย ได้จัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้งหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองท้องถิ่น รวม ๗๔ หน่วยงาน ในการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ด้วยหลัก ๓ Rs คือ Reduce การลดปริมาณ Reuse การนำกลับมาใช้ใหม่ และ Recycle การนำไปแปรรูป โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า จะประกาศให้ "จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ"  ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

Top