กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 มิถุนายน 2565
แชร์ |

   เมื่อ 6 มิ.ย.65 เวลา 09.30 น. พ.อ.บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.จ.(ท.) มอบหมาย พ.อ.บุญยิ่ง คงเกตุ หน.ฝขว.กอ.รมน.จังหวัด ก.จ. ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย.65 และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง ทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติด ณ ห้องประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง จว.ก.จ.

  - วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ และขั้นตอนการทำประชาคมชุมชนเข้มแข็ง ให้สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเสริมสร้างพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ที่ทันสถานการณ์ให้แก่แกนนำหมู่บ้าน

  - ประธานพิธีเปิด : นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ : จำนวน 250 คน

Top