กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 มิถุนายน 2565
แชร์ |

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65 เวลา 1300 พ.อ. ธีระ  ผดุงสุนทร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.), น.อ. ฤทธิชัย  อิ่มใจ หน.ฝ่ายนโยบาย​และ​แผน​ฯ, และ จนท. กอ.รมน.จังหวัด​ ช.ม. ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานตามโครงการเมล็ดพันธุ์พระราชทานจาก สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รอง ผอ.รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

        ในการนี้ รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ได้มีการดำเนินการของแปลงเกษตร Smart farm และการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พระราชทานจาก สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยามบรมราชกุมารี และการขยายผลต่อยอด การอนุรักษ์​และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์​ ตลอดจนการจัดจำหน่ายไปยังภาคส่วนต่างๆ ตามแต่ที่มีความต้องการ โดย รร.ศรี​สังวาลย์​เชียงใหม่ เป็น​ รร.ที่มีความพร้อม ทั้งในการปฏิบัติ​และการพัฒนา​ เผยแพร่องค์​ความรู้​  ซึ่งได้รับการสนับสนุน​จากทุกภาคส่วน​เป็น​อย่างดี​

     ทั้งนี้เป็นการบูรณาการ​ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพึ่งตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เเละพลังงานอาหาร และน้ำ ต่อไป

     การปฏิบัติ​เป็น​ไปด้​วยความ​เรียบร้อย​

Top