กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
แชร์ |

         กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.เมื่อ 181300 พ.ค.65 โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.มอบหมายให้ พ.ต.ขจรศักดิ์ บรรจงมณีวัฒน์ รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด ป.ข.พร้อมกับ จนท.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ,จนท.สนง.ทสจ.ป.ข. สจ.ปราโมทย์ ตั้งซุยยัง,สจ.พนม ศรีซ้อน, จนท.สาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย,รองนายก อบต.ทรายทอง,หน.สน.ปลัด อบต.ทรายทอง  ณ ห้องประชุม อบต.ทรายทอง ม.7 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จังหวัด ป.ข. เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันพร้อมทั้งตรวจสอบสถานที่ที่ทำการฝังกลบ ขยะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ อบต.ทรายทองจัดซื้อจัดหาและยังสามารถรองรับขยะ  ได้อีกและไม่รับขยะจากพื้นที่อื่น ปัญหาที่พบในขณะนี้ซึ่งเป็นฤดูฝนและปริมาณน้ำฝนมากบางครั้งเอ่อล้นเข้าพื้นที่ชาวบ้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างหว่างรอการแก้ไขโดยทำคันดินให้สูงขึ้น สำหรับปัญหาเรื่องกลิ่นและเรื่องร้องเรียนอื่นยังไม่มี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top