กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
แชร์ |

เมื่อ 1 มิ.ย.65 เวลา 08:30 น. พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ถนอม วงค์พิมล หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. พร้อมด้วย จนท.ชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ.2547 ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 ของ กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. ลงพื้นที่ประเมินการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ฯ  ณ  หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ต.โพธิ์ใหญ่  อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อนำผลการปฏิบัติในการประเมินและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้รับรวมทั้งรับทราบแนวโน้มของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคตนำมาบูรณาการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบวางแผนแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ให้เกิดเหตุการณ์ลดน้อยลง

Top