กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
แชร์ |

เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำไร่นาแบบผสมผสานตำบลป่าแฝก ม.๓ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท.  พ.อ. ศักดิ์สิทธิ์  นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) พบปะราษฎรที่เข้ารับการอบรมโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำไร่นาแบบผสมผสานตำบลป่าแฝก ม.๓ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท. จำนวน ๒๕ คน และบรรยายพิเศษ เรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์, การบำรุงพระพุทธศาสนา และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมเชิญชวนให้ ประชาชน และเด็กนักเรียนที่ อายุ ๑๒-๑๗ ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๓ และกลุ่ม ๖๐๘ ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดสุโขทัย และมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top