กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 เมษายน 2565
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ม.ห.         เมื่อ ๖ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.อ.วรพรต  แก้ววิจิตร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท)/รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.๒๑๐ พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ อปท.กลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร โดยมีนายเฉลิมพล  มั่งคั่ง  ผวจ.ม.ห./ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห. เป็นประธาน         ผวจ.ม.ห./ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห. ประธานในพิธีได้กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมราชวงศ์จักรี ที่ทรงปกครองบ้านเมืองให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขตลอดมา  "วันจักรี" ตรงกับวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี  นอกจากนั้น วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ ยังเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครอีกด้วย

Top