กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

- เมื่อ 18 ก.พ. 64, 0900 พ.อ. ทรงยศ ทองก้อน รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท) มอบหมายให้ พ.อ.บุญเลิศ สาดสี หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัด อ.ต. ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ และการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทหาร ตำรวจ องค์กรต่างๆ ภาครัฐ เอกชน เป็นการนำบริการของส่วนราชการ หน่วยงานของภาครัฐ ทุกส่วนราชการ หรือ ทุกกระทรวง ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายในกิจกรรมที่ประชาชนมีความต้องการ เช่น คลินิกปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้กับประชาชนที่เจ็บป่วย การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจน การมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ตลอดจนรับข้อมูลข่าวสารข้อร้องเรียนจากประชาชนโดยตรงและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการกับพี่น้องประชาชน โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ อ.ลับแล ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดดอนสัก ม.3 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน

 

 

 

 

 

Top