กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อเสริมสร้างและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใน อ.เมืองพังงา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อเสริมสร้างและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใน อ.เมืองพังงา

-เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 พลเรือตรีทศพล ผลดี ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนแยกทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกจงเจริญ แจ้งจุล  หน.มวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน.ภาค 4 สย.ทร. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเชื่อมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น และการอบรมเยาวชนและประชาขนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยสำนักงาน ทช.ที่ 6 (พังงา) ร่วมกับ กอ.รมน.พังงา  ทสจ.พังงา มูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) กลุ่มอาสาสมัครปลูกป่าชายเลน Love Green Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น เครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.บางเตย จ.พังงา อาสาสมัครพิทักษ์หมู่บ้าน โรงเรียนบ้านกลาง และโรงเรียนเกาะเคี่ยมโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนและประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรป่าไม้และร่วมปกป้องผืนป่าและเพิ่มศักยภาพชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ พื้นที่ป่าชายเลนบ้านบางพัฒน์ หมู่ 5 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา โดยมีนาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพังงา (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในพิธีเปิด

Top