กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.จว.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะทำงานระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดปัตตานี
วันที่ 24 มกราคม 2566
แชร์ |

เมื่อ ๒๔ ม.ค. ๖๖, ๐๓๓๐ พ.อ.  เฉลิมชัย  สุทธินวล  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.(ท.)  มอบหมายให้ พ.อ. สุธี หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดปัตตานี ต่อด้วย การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม สรุปรายละเอียดสำคัญ ดังนี้
๑. สถานการณ์ด้านยาเสพติดในห้วงปัจจุบัน พบว่ามีการขนส่งยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนเพิ่มขึ้น
๒. แนวทางในการเบิกค่าตรวจสารเสพติดที่โรงพยาบาลในพื้นที่
๓. การร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ กรณีการปฏิบัติงานตรวจสอบผู้ต้องสงสัยที่ปรากฎชื่อตามบัญชีผู้ค้า ของ ป.ป.ส.
๔. แนวทางการดำเนินการขอบัตร ป.ป.ส.
๕. การรายงานสถานการณ์การบำบัดยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งแบบสมัครใจ และบังคับโดยคำสั่งศาล
๖. การบูรณาการระบบคัดกรองผู้เสพผู้ใช้ยาเสพติดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามแบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข
๗. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชน ในวัยเสี่ยง ห้วงอายุ 13-29 ปี โดยเฉพาะเพศชาย 
๘. ศอ.ปส. จังหวัดปัตตานี สามารถให้การสนับสนุนให้แก่หน่วยงานต่างๆได้ คงเหลือ ชุดตรวจสารเสพติด ประเภทยาบ้า จำนวน 10,292 ชุด , ประเภทมอร์ฟีน จำนวน 1,500 ชุด , ประเภท เคตามีน จำนวน 8,360 ชุด

 

Top