กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน. เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) มุ่งเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงร่วมกับทุกภาคส่วน
วันที่ 11 มกราคม 2566
แชร์ |

วันนี้ (11 ม.ค. 66) ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ พล.อ อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม “หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร” (พคบ.) รุ่นที่ 14 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายความมั่นคงในระดับผู้บริหารของหน่วยงานรัฐ ข้าราชการพลเรือน  ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ หน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำมวลชนและสื่อมวลชน ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคาม ภัยพิบัติ ตลอดจนปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ โดยใช้กลไกการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการป้องกัน ป้องปราม และแก้ไขปัญหาความมั่นคงบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         การอบรมในครั้งนี้มีผู้บริหารจากทุกภาคส่วนร่วมอบรม งรวม 90 คน ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งการอบรมมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขา อาทิ การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง, แผนตำบลมั่นคง และยั่งยืน, การบริหารจัดการสาธารณภัยแบบองค์รวม, การแก้ไขปัญหายาเสพติดกับความมั่นคงของชาติ และการพิทักษ์และปกป้องสถาบันหลักของชาติ นอกจากนั้นมีการศึกษาดูงานโครงการที่น้อมนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงกิจกรรมจิตอาสา CSR เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและความรักความสามัคคีของคนในชาติ
        ทั้งนี้ พคบ. เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่สำคัญของ กอ.รมน. ในการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง เพื่อให้สามารถทำงานประสานสอดคล้องกันได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรดังกล่าวจะเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของ กอ.รมน. ต่อไป เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
............................……
11 มกราคม 2566

 

Top