กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.ร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งมอบนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.ชุมแสง อ.สตึก จว.บุรีรัมย์
วันที่ 5 สิงหาคม 2565
แชร์ |

เมื่อ 24 ก.ค.65 เวลา 14.45 – 15.30 น. กอ.รมน. โดย พล.ท.อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผวช. เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ “การบริหารจัดการภัยแล้งพื้นที่เกษตรกรรม จว.บุรีรัมย์ ด้วยวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทอง ต.ชุมแสง อ.สตึก จว.บุรีรัมย์  และ ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฯ ร่วมกับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ซึ่งนวัตกรรมที่ส่งมอบได้แก่ ชุดระบบสูบน้ำและกระจายน้ำพลังแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้, ชุดอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุนชนิดเคลื่อนย้ายได้, ชุดนวัตกรรมแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์, ชุดระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, ชุดเตาเผาชีวมวล, ชุดเครื่องผลิตน้ำส้มควันไม้ และชุดผลิตปุ๋ยจากผลิตภัณฑ์เหลือทิ้งจากป่าชุมชน โดยนวัตกรรมดังกล่าวนี้เกษตรกรสามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

Top