กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การเข้าศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ ในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น (จว.นครราชสีมา)
วันที่ 14 กันยายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 10 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จว.นครราชสีมา โดย พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน.จว.นครราชสีมา (ท.) ได้มอบหมายให้ พ.ท.วรัตถ์ รุ่งกลาง รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน ดำเนินโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรม การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณธรรม โดยการนำผู้แทนชุมชนและกลุ่มอาชีพ เข้าศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบที่มีองค์ความรู้ด้าน เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการตามแนวพระราชดำริ และด้านอาชีพ เพื่อนำไปถ่ายทอดขยายผลในชุมชนตนเอง พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหลุ่งประดู่ (ปราชญ์ สุบรร อันทินทา ) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา โดยมีส่วนราชการ ของอำเภอห้วยแถลงเข้าร่วมกิจกรรม

Top