กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ฝึกราษฎรอาสา เพื่อจัดตั้งองค์กรเผชิญภัยคุกคามระดับหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ต.ตับเต่า อ.เทิง
วันที่ 14 กันยายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 8 ก.ย.64 กอ.รมน.ภาค 3 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.3215) กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 (ม.2 พัน.15) ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ดำเนินการฝึกอบรม รสปส. เพื่อจัดตั้งองค์กรเผชิญภัยคุกคามระดับหมู่บ้าน รุ่นที่ 10/64 ณ บ.ประชาภักดี หมู่ 25 ต.ตับเต่า อ.เทิง จว.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรม ดังนี้ 
   1. การฝึกการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้น การตรวจค้นบุคคล และยานพาหนะ
   2. การฝึกการลาดตระเวน ด้วยเท้า และการรายงานข่าวสาร
   3. การฝึกการลาดตระเวน ด้วยจักรยานยนต์ 
  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้เข้ารับการฝึกฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Top