กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด บ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง
วันที่ 14 กันยายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 7 ก.ค.64 กอ.รมน.ภาค 3 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.3201) กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 (ป.21 พัน.20) ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมกับ ชป.กร.307, กศน.อำเภอเวียงแหง, ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านเปียงหลวง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ครั้งที่ 10) โดยมี นายนาคินทร์ จองมวย ผู้ใหญ่บ้านเปียงหลวง เป็นประธาน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ.เปียงหลวง ม.๑ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็ง, สาเหตุของปัญหายาเสพติดในพื้นที่, การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๕๐ คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

Top