กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การพบปะประชาชน เพื่อสอบถามข้อมูลความเคลื่อนไหวสิ่งที่ผิดกฎหมาย (ยาเสพติด, แรงงานต่างด้าว) อ.ตาพระยา
วันที่ 14 กันยายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 7 ก.ค.64 กอ.รมน.ภาค 1 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1101 (ร.21 รอ.) ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ซึ่งมี ร.ต.พลวัฒน์ จันทร์หลง เป็น หน.ชุด ได้มอบหมายให้ จ.ส.อ.วิชัย นิ่มทัยสุย รอง หน.ชุด นำกำลังพลเข้าพบปะชาวบ้าน และพูดคุยเพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อน และปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมทั้งขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ หมู่บ้านรัตนะ หมู่ที่ 5 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับข้อมูลและความร่วมมือเป็นอย่างดี
 

Top