กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.จว.กาญจนบุรี ร่วมตรวจสถานประกอบการ (ตลาดสด, ตลาดนัด) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ 19 ก.ค.64 กอ.รมน.จว.กาญจนบุรี โดย พ.อ.บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รอง ผอ.รมน.จว.กาญจนบุรี มอบหมายให้ ร.ท.เกียรติพงศ์ กุศลกู้เกียรติ รอง หน.ชุด และ จนท.ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) กอ.รมน.จว.กาญจนบุรี ร่วมกับ ชุด ชป.กาญจนบุรี (มทบ.17) จนท.สธ.จว.กาญจนบุรี ,วัฒนธรรม จว.กาญจนบุรี, ตร.ท่องเที่ยว จว.กาญจนบุรี, ตร.สืบสวน ภูธร จว.กาญจนบุรี, และ อสม. ตรวจประเมินตลาดสดและตลาดนัด จว.กาญจนบุรี เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVlD-19) และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการของข้อกำหนดฯ รวม 6 แห่ง ดังนี้ 1) ตลาดสดเทศบาลตลาดเขต 2) ตลาดนัดเบญพาด 3) ตลาดนัดบ้านทวน  4) ตลาดสดเทศบาลบ่อพลอย  5) ตลาดค่ายสุรสีห์ และ 6) ตลาดนัดแก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี ผลการปฏิบัติ ทางผู้ประกอบการได้มีมาตรการป้องกันตามข้อกำหนด มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกคน มีเจลล้างมือ และเว้นระยะห่าง มีการลงทะเบียนไทยชนะ โดยมี QR Code ติดไว้ให้ลูกค้า สแกนเช็คอิน และ เช็คเอ้าท์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับ ผู้ประกอบการ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

Top