กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การฝึกปฏิบัติราษฎรอาสา เพื่อจัดตั้งชุมชนเข้มเข็งเอาชนะยาเสพติด บ้านหาดทรายยาว ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล
วันที่ 10 มิถุนายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 3 มิ.ย.64 กอ.รมน.ภาค 4 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4113 กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 (ป.5 พัน.15) ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ดำเนินการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ 7 ตามแผนงาน/โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564 เพื่อจัดตั้งแกนนำหมู่บ้าน และจัดตั้งระบบการเฝ้าระวังในชุมชน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 30 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.หาดทรายยาว ม.2 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จว.สตูล ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนต่อไป

Top