กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน อ.เชียงของ
วันที่ 10 มิถุนายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 3 มิ.ย.64 กอ.รมน.ภาค 3 โดยชุดวิทยาการกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดที่ 3203 (ป.21 พัน.30) ร่วมกับ ชพส.3212 ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ได้ทำการขับเคลื่อนกลุ่มเครือข่ายชมรมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับผู้นำในชุมชน โดยช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเมืองกาญจน์ หมู่ 2 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จว.เชียงราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี

Top