กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนร่วมกับราษฎรอาสา ฝึกการใช้อาวุธ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านบุ่งคล้าเหนือ
วันที่ 10 มิถุนายน 2564
แชร์ |

    เมื่อ 26 พ.ค.64 กอ.รมน.ภาค 2 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2115 (ป.3 พัน.8 ) ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ประกอบด้วย ร.ท.สุภจิตร  สาพรมมา หน.ชุด พร้อมทั้ง จนท.ประจำชุด ดำเนินการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่นที่ 7 ณ ศาลาประชาคม บ.บุ่งคล้าเหนือ ม.3 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จว.บึงกาฬ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ในการต่อต้านยาเสพติด เสริมสร้างเครือข่ายการต่อต้านยาเสพติดแก่ผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และเป็นแกนนำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน พัฒนาให้เกิดแผนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top