กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
รณรงค์ให้ปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ อ.ปากชม
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

  เมื่อ 10 พ.ค.64 กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2105 เข้ามอบหน้ากากอนามัยให้กับราษฎร ณ บ้านหาดเบี้ย หมู่ 6 ต.ปากชม อ.ปากชม จว.เลย และประชาสัมพันธ์/รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการป้องกันตนเอง และการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

Top