กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
ลงสำรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียท่วมบ้านเรือนและไหลลงบ่อน้ำประปา ใน อ.เมืองนครสวรรค์
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

    เมื่อ 30 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จว.นครสวรรค์ โดย พ.อ.โชติพัฒน์  แสนทวีสุข หน.กลุ่มนโยบาย แผน และการข่าว กอ.รมน.จว.นครสวรรค์ ร่วมกับ ผอ.ศดธ.จว.นว. , ฝ่ายปกครอง อ.เมืองนครสวรรค์ , ผู้แทน ทสจ.น.ว. , ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 4 จว.น.ว. , นายก อบต.นครสวรรค์ตก , กำนัน และ ผญบ.ต.นครสวรรค์ตกฯ ร่วมกันลงสำรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียท่วมบ้านเรือนและไหลลงบริเวณบ่อน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และต่อมาเวลา 15.00 ได้ร่วมกันประชุมหารือและสรุปให้ได้ข้อยุติถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกฝ่ายพึงพอใจและเห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหา 4 ประการ ดังนี้ 
1. ระยะแรก เร่งด่วน  โดย อบต. จะเร่งระบายน้ำเสียออกจากบริเวณที่ได้รับผลกระทบไปยังพื้นที่ที่กำหนดไว้โดยใช้งบ อบต.ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
2. ระยะกลาง โดย อบต.ฯ จะดำเนินการ แก้ไขระบบทางไหลของน้ำโดยการขุดลอก/วางท่อ และปรับปรุง/ฟื้นฟูแหล่งน้ำในบางพื้นที่ โดยใช้งบ อบต.
3. ระยะยาว การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดย อบต.ฯ จะทำโครงการฯ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การระบายน้ำเสีย ที่ผ่านการบำบัดแล้วจากหมู่บ้านจัดสรร ในพื้นที่ฯ โดย อบต.จะเข้าไปควบคุม กำกับดูแล เพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

Top