กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.จังหวัดลำปาง ร่วมตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ใน อ.เมืองลำปาง
วันที่ 7 เมษายน 2564
แชร์ |

    เมื่อ 1 เม.ย. 64 กอ.รมน.จว.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานแรงงาน จว.ลำปาง/จนท.หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จว.ลำปาง/ ชุดบูรนาการตรวจแรงงาน/ ร่วมออกตรวจเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ อ.เมือง จว.ลำปาง ตามแผนมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย ให้สถานประกอบกิจการ รวมทั้งภาครัฐและเอกชนเอกชนมิให้จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่เดินทางเข้ามา

Top