กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

1. สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

2. โทร. 02-2412051 – 56

3. โทรสาร. 022412711, 022412743

4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)

     4.1 ติดต่อทั่วไป : [email protected]

     4.2 รับ-ส่ง หนังสือราชการ : [email protected]

         

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Top