กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02-2412051 – 56

แจ้งเบาะแสภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ สายด่วนความมั่นคง โทร. 1374

         

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Top