กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.
 • พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ
 • ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551
 • ประกาศ เรื่อง กําหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551
 • ประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กฎหมายที่เกี่ยวกับดิจิทัล เทคโนโลยีสารสรเทศ และการสื่อสาร
 • พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 • พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • พรบ.ไซเบอร์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
 • กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
 • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
 • กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
 • กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
 • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
 • กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • กฎกระทรวง กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
กฏบัตรที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.
 • หนังสือ สตน.กอ.รมน. ที่ นร 5109-283 ลง 8 ต.ค. 63
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2564
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2563
 • กฏบัตรการตรวจสอบภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
 • ยุทธศาสตร์ กอ.รมน. (พ.ศ. 2560 – 2564)
 • “คำขวัญ” ค่านิยมของ กอ.รมน.
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ
 • นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.
 • คำสั่ง กอ.รมน. ที่ 592/2561 เรื่อง แบบธรรมเนียมการปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กอ.รมน.
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.2560
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ข้อบังคับ กอ.รมน. ว่าด้วย การดำเนินการด้านพัสดุ พ.ศ.2562
 • ข้อบังคับ กอ.รมน. ว่าด้วย การดำเนินการด้านพัสดุ พ.ศ.2561
 • ข้อบังคับ กอ.รมน. ว่าด้วย การดำเนินการด้านพัสดุ พ.ศ.2553
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ
 • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.
 • คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 179/2552 เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อํานาจหน้าที่ของส่วนงาน และอัตรากําลังของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 • คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 51/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 • คำสั่ง กอ.รมน. ที่ 279/2554 เรื่อง การดำเนินการรับรองหลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณสำหรับกำลังพลสังกัด กอ.รมน. และผู้ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน.
คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • คำสัง กอ.รมน. ที่ 477/2560 เรื่อง การดำเนินการด้านพัสดุ (ชั่วคราว)
Top