กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
การติดต่อสื่อสาร

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สถานที่ติดต่อ: สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์​: 02-2412051 – 56

โทรสาร: 022412711, 022412743

         

Top