กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
ยุทธศาสตร์ กอ.รมน.

ยุทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ. 2560 – 2564 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :
  บูรณาการการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :
  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :
  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  :
  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  :
  พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

 

Top