กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- กอ.รมน. มีนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรมอย่าง เหมาะสม ภายใต้คำขวัญ ค่านิยมของ กอ.รมน. “มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความ มั่นคง ดำรงความสามัคคี”
- กอ.รมน. มีการเสริมสร้างโดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการองค์กรคุณธรรม โดยมีการประกาศเจตนารมณ์
 การเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” โดยยึดหลักคุณธรรม ๔ ด้าน “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” (ตัวอย่าง) 
 และมีการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน (ตัวอย่าง)
- กอ.รมน. มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผ่านโครงการอบรม จริยธรรม และจัดส่งข้าราชการของ กอ.รมน. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สู่การ นำมาขยายผลการในองค์กรคุณธรรมของ กอ.รมน.

 

Top