กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กลุ่มมวลชนต่าง ๆ
    ความสำเร็จของหน่วยงาน นอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชน ประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบบริเวณ ซึ่งถือว่าเปรียบเสมือนเพื่อนบ้านที่คอยดูแล เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน สนับสนุน ร่วมกิจกรรมกันในโอกาสต่าง ๆ และช่วยเหลือในยามเดือดร้อน หรือเกิดสาธารณภัย
    งานกิจการมวลชน ของหน่วยงานภาครัฐจะประสบความสำเร็จได้ย่อมต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนว่าให้ความร่วมมือ ให้ความสนใจ หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของทั้ง ๒ ฝ่าย ที่จะช่วยเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันในการพึ่งพาอาศัย อันจะเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความสามัคคีของสังคมที่ทุกฝ่ายต้องการให้มี ซึ่งจะเป็นเกราะกำบังที่ดี ที่จะช่วยระวังป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ อันจะส่งผลดีในการอยู่ร่วมกัน
    กอ.รมน. ซึ่งมี สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ (สมท.ฯ) เป็นหน่วยรับผิดชอบงานด้านดังกล่าว ได้ร่วมกับ นขต.กอ.รมน. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในห้วงที่ผ่านมา มีดังนี้

                    

เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๓ พ.อ. รัตนะโชติ อ่างทอง ผช.สมท.กอ.รมน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิสิตโครงการเพชรในตม  จัดกิจกรรมโครงการค่ายเพชรอาสาพัฒนาชุมชน ส่งมอบอาคารห้องสมุด ให้กับโรงเรียนสว่างวิทยา อ .บ้านตาก จ.ตาก

                    

เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๔ พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. นำข้าราชการ พนักงานราชการ มวลชน  ร่วมบริจาคโลหิตสนับสนุนให้กับสภากาชาดไทย ในช่วงขาดแคลนโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจำปี ๖๔ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. 

                   

                   

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๔ พล.ท. ปัณณทัต กาญจนะวสิต ผอ.สมท.กอ.รมน. จัดกิจกรรมพบปะผู้นำชุมชน และมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ของเขตดุสิต เขตพระนคร เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปลูกจิตสำนึกสร้างความสามัคคี ที่จะร่วมมือจัดกิจกรรมให้แก่ชุมชน กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ (ศปก.ทบ.เดิม) โดยในช่วงเช้าเป็นการพบปะผู้นำชุมชน ช่วงบ่ายเป็นส่วนของมวลชน มีการแนะนำตัวหัวหน้าส่วนราชการที่ต้องเข้าไปพบปะ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในความร่วมมือที่เกิดขึ้นในโอกาสอื่น ๆ ต่อไป

                  

                  

กอ.รมน. โดย สมท.กอ.รมน. ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙     หรือ COVID-19 ติดตั้งตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งชุมชน ตลาด โรงเรียน สถานีรถไฟ ฯลฯ โดยรอบบริเวณเขตดุสิต และเขตพระนคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจ ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรค COVID-19 เริ่มดำเนินการตั้งแต่กลาง ม.ค. ๖๔ เป็นต้นมา

                 

                 

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับชมรมนักธุรกิจไทย-อินเดีย นำโดย นายระพินทร์ กุการยา และ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ร่วมกันจัดกิจกรรมแจกข้าวสาร พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๒๐๐ ชุด ให้กับนักเรียน และประชาชน ณ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

                

                

Top