กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   กอ.รมน. เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะและมีความหลากหลายของประเภทบุคลากร ซึ่งมีทั้งข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และมากกว่าร้อยละ ๙๙ เป็นข้าราชการช่วยราชการ ดังนั้นหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้ต่าง ๆ จะอ้างอิงระเบียบปฏิบัติของหน่วยต้นสังกัดตามประเภทบุคลากรดังที่กล่าวมา ไม่ว่าการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางรับราชการ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจและการให้คุณให้โทษ ดังนี้

Top