กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  โทรศัพท์ : 02-2418491
  โทรสาร : 02-6687102
 • พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  โทรศัพท์ : 02-2410362
  โทรสาร : 02-2410362
 • พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
  ที่ปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ
  การรักษาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  โทรศัพท์ : 02-2977731
  โทรสาร : 02-2977731
 •  
   
 • พลเอก ธรรมนูญ วิถี
  ที่ปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ
  การรักษาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ กรุงเทพ และปริมณฑล
  โทรศัพท์ : 02-2802443
  โทรสาร : 02-2802443
 • พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์
  เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  โทรศัพท์ : 02-2411050
  โทรสาร : 02-2411050
Top