กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
แผนดำเนินงานประจำปี

แผนงานดำเนินงาน กอ.รมน. ประจำปี 2564

  • 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)
  • 2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
  • 3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
  • 4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
  • 5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
  • 6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
  • 7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
Top