กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
โครงสร้างหน่วยงาน

      ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 312/2562 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2562 ได้กำหนดโครงสร้างการจัด การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในอัตรา ของ กอ.รมน. ตามแผนผัง ดังนี้

เพิ่มเติม : รายละเอียดส่วนงาน (หน่วยขึ้นตรง) ของ กอ.รมน.

Top