กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ส่วนกลาง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1. อนุมัติแผนการปฏิบัติงานการประเมินฯ ITA 2564
2. ตารางแผนปฏิบัติงาน ITA ปี 64

Top