กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02-2412051 – 56

โทรสาร. 022412711, 022412743

         

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Top