พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.๒ เป็นประธานพิธีประชุมติดตามงาน การรักษาความสงบเรียบร้อย ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด น.ม.โดยมี ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.ให้การต้อนรับ
พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.๒ เป็นประธานพิธีประชุมติดตามงาน...          เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ นายวิเชียร จันทรโณทัย...

Read more >>

ศตส.กอ.รมน.ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒
ศตส.กอ.รมน.ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒

พล.ต.สมชาย  พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน.และคณะตรวจ ติดตาม...

พล.ต.สมชาย พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. นำข้าราชการ ศตส.กอ.รมน. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง
พล.ต.สมชาย พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. นำข้าราชการ ศตส.กอ.รมน....

                    พล.ต.สมชาย  พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. ได้นำข้าราชการ...

พล.อ.ทวนทอง สุวรรณทัต ผู้ปิดทองหลังพระ
พล.อ.ทวนทอง สุวรรณทัต ผู้ปิดทองหลังพระ

การทำงานอะไรก็ตามที่เป็นความดี โดยไม่ใคร่มีผู้รู้เห็น...

การตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน

พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.ส.(ท.)   รับคณะชุดตรวจ พ.อ.ราชันย์ ประจันตะเสน กมท.กอ.รมน. ภาค ๒ ณ ศาลากลาง ชั้น ๖ กอ.รมน.จังหวัด ก.ส.
พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.ส.(ท.) รับคณะชุดตรวจ พ.อ.ราชันย์...                        เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.มานพ ไขขุนทด...

Read more >>

ติดตามประเมินผล กอ.รมน.จังหวัด
ติดตามประเมินผล กอ.รมน.จังหวัด

ห้วง  พ.ย.- ธ.ค.๕๙ พล.ต.สัจจา สุขสุเมฆ ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน.(๑)...

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชาติ ประจำปี๒๕๕๙
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...

ศตส.กอ.รมน.ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒
ศตส.กอ.รมน.ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒

พล.ต.สมชาย  พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน.และคณะตรวจ ติดตาม...

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติงาน ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติงาน ของ... เมื่อ ๒๖ – ๒๘ ต.ค.๕๙ สนย.กอ.รมน. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติงาน ของ...

Read more >>

พล.ท.สนธิรัตน์ นาครัตน์ ผอ.ศตส.กอ.รมน./ รอง ผอ.กอฝ.รมน.เป็นประธานประชุมสรุปผลการฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๕๙
พล.ท.สนธิรัตน์ นาครัตน์ ผอ.ศตส.กอ.รมน./ รอง...

                เมื่อวันอังคารที่ ๕ ก.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.สนธิรัตน์ ...

พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.๒ เป็นประธานพิธีประชุมติดตามงาน การรักษาความสงบเรียบร้อย ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด น.ม.โดยมี ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.ให้การต้อนรับ
พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.๒ เป็นประธานพิธีประชุมติดตามงาน...

         เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ นายวิเชียร จันทรโณทัย...

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดนครราชสีมา (คปป.จ.นม.)
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผอ.รมน.จังหวัด...

              เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ นายวิเชียร จันทรโณทัย...

สนย.กอ.รมน. เชิญผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคง ๖๓ หน่วยงาน ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ กอ.รมน.ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
สนย.กอ.รมน. เชิญผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคง ๖๓ หน่วยงาน ...

              เมื่อ ๑๕ – ๑๗ มิ.ย.๕๙ สนย.กอ.รมน.เชิญผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคง ...

บทความ สาระน่ารู้

พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ. เปิดเวทีโครงการมวลชนสัมพันธ์  เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ. เปิดเวทีโครงการมวลชนสัมพันธ์ ...         เมื่อ ๑๘ พ.ย. ๕๙ พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี  ...

Read more >>

นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผอ.รมน.จังหวัด ร.น. และ พ.อ.สุทธิพงษ์ จงภักดี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.น. (ท.) คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”
นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผอ.รมน.จังหวัด ร.น. และ พ.อ.สุทธิพงษ์ จงภักดี รอง...

               เมื่อ ๕ ก.ย. ๕๙ นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์...

 พ.อ.อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามถวาย พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
พ.อ.อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ฝ่ายทหาร) ...

                 เมื่อ วันศุกร์ ที่ ๑๙ ส.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.อนันต์กฤตย์...

พล.ต.สัจจา สุขสุเมฆ ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน. (๑) เป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
พล.ต.สัจจา สุขสุเมฆ ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน. (๑)...

           เมื่อ ๑๕ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.สัจจา  สุขสุเมฆ  ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน....

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

Yt Module Tabs

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

Kamagra Brand Generic Order Cheap http://rxmall-24-7.com/weight_loss.html Cheapest Generic Amoxil Pills Buy

1368279
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
365
657
2331
1329327
15654
34649
1368279

Your IP: 162.158.74.136
Server Time: 2017-01-18 14:53:02

Text Scroller

  

 

“... ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ )

         *****************************    

“... การที่จะทำงานใดๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อน จากความเพียรแล้ว ยากที่จะสำเร็จทันเวลาได้ และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็ว ...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ )

         *****************************  

“... ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ...” (พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓)

         *****************************  

“... เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันและซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น ...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐)

       *******************************

“... ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้ ...” (พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐) 

       ******************************* 

“...ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกัน ...” (พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ )

     *******************************

  "...คนเราถ้าพอใจในความต้องการมันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผุ้อื่นน้อย ถ้ามีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข.." (พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย  ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)                                   

     ******************************* 

“...การที่จะช่วยชาติบ้านเมืองนั้นมีหลายทาง แต่ทางที่ดีที่สุดโดยแต่ละคนต่างทำหน้าที่ของตนเองด้้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ทำให้กิจการต่างๆ ทุกด้านดำเนินไปด้วยดีนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประเทศชาติ ...” (พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ )                                   

     ******************************* 

“...ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตน หรือตามหน้าที่ตนอย่างเต็มที่อย่างเสียสละ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น ก็เป็นสิ่งเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัว...” (พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๑๘ )                                    

     ******************************* 

“...อันการทำงานนั้นกล่าวโดยสรุป ขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือความสามารถในการใช้วิชาการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งกับความสามารถในการสัมพันธ์ ติดต่อ และประสานกับผู้อื่น ไม่ว่าจะในวงงานเดียวกัน หรือต่างวงงานกันอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้จะต้องมี และดำเนินควบคู่กันไป...” (พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ๒๘ กันยายน ๒๕๓๐ )                                     

     ******************************* 

“…การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้…” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๖)
 

     ****************************** 

“…ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้ให้งาน ที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ด้วยความสุจริตใจและด้วยความตั้งใจที่จะแผ่ความรู้แผ่ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆ ก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่ โดยเต็มที่...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 

     ******************************* 

   

                                                          ปส.สนย.กอ.รมน.(ร.ต.ทวีศักดิ์  พลภักดี) 

 

renat running text 2.5